tisk | prohledávání 
 
 
statut
stanovy [pdf]
pøedsednictvo
vìdecká rada
èestní èlenové
prohlášení ÈSKI
zprávy o èinnosti
(512) 589-8763
kontakty
 
 
(484) 896-4542
 

V souvislosti s aplikací naøízení GDPR
v kontextu provozování mezinárodního konceptu ECDL/ICDL v ÈR
uveøejòuje ÈSKI následující
zásady zpracování a ochrany osobních údajù.

Valná hromada ÈSKI

Dne 14. èervna 2018 od 14 hodin probìhla ve vile Lanna (V sadech 1, 16000 Praha 6) valná hromada ÈSKI. Bìhem valné hromady byly pøedneseny zprávy o èinnosti ÈSKI, zpráva o práci Vìdecké rady ÈSKI, zpáva o hospodaøení a zpráva revizní komise. Dále byli pøedstaveni finalisté soutìže o Cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertaèní práci roku 2017 a vítìzi byla pøedána cena.

RNDr. Ondøeje Bojar, Ph.D. pøednesl pøednášku
"Rozumí strojový pøeklad tomu, co pøekládá?"

Abstrakt. Hluboké strojové uèení v roce 2016 zásadním zpùsobem zmìnilo techniky používané ve strojovém pøekladu. Kvalita strojových pøekladù se skokovì zlepšila a strmý rùst stále ještì pozorujeme. Neuronové sítì slibují možnost "uèit se reprezentacím". Daøí se je tedy uèit reprezentacím, které by ladily s nìèím jako je význam vìt?

V krátkém pøíspìvku pøedstavím pøekotný vývoj na poli strojového pøekladu a otázky pro tento obor na pøíští týden i pøíštích deset let.


Stanovisko
Pøedsednictva a Vìdecké rady Èeské spoleènosti pro kybernetiku a informatiku (ÈSKI)
k zavedení povinné elektronické preskipce léèiv od 1.1.2018.
(zák. 378/2007 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, Zák. 251/2017Sb.)

ÈSKI považuje zavedení elektronického zdravotnictví vèetnì elektronické preskripce za trend budoucnosti a za rozumnou cestu k zefektivnìní péèe o pacienta. Právì proto upozoròuje, že je nezodpovìdné naøídit od 1. ledna 2018 exkluzivní používání systému ePreskripce tak, jak požaduje uvedený zákon, a to z následujících dùvodù:

  • Pøedkladatel zákona (a tedy i implementovaný systém) dlouhodobì ignorují koncepèní pøipomínky, které byly k pøedloze v rùzných fázích pøípravy vznášeny odbornou veøejností.
  • Implementovaný systém dosud nebyl dostateènì otestován v reálných podmínkách a nebyly v nìm odstranìny ty nedostatky, na které upozoròovali uživatelé bìhem pilotního testování probíhajícího v druhém pololetí 2017.
Bez hladkého provozu systému, který pøedpokládá on-line pøístup k vysokorychlostnímu internetu i k samotnému systému ePreskripce, budou ohroženy stìžejní segmenty lékaøské péèe. Žádná z obou uvedených podmínek však není v souèasné dobì v ÈR splnìna, nebo
  • není garantováno pokrytí celého území ÈR vysokorychlostním internetem,
  • použité komunikaèní kanály mezi simultánními uživateli jsou nespolehlivé a vysoce poruchové (ovìøen stav k listopadu 2017).

ÈSKI doporuèuje, aby platnost zákona byla odložena a aby pøechodné období nepovinného používání ePreskripce bylo využito k realizaci a odladìní úprav výsledného produktu v souladu s požadavky formulovanými v listopadu 2017 Èeskou lékaøskou spoleèností J.E. Purkynì. Vhodný posun termínu pro zahájení povinného použití ePreskripce by navíc umožnil zajistit plnou kompatibilitu cílového systému ePreskripce s naøízením GDPR (General Data Protection Regulation EU), které zpøísòuje ochranu osobních dat a které zaène platit od 25. kvìtna 2018.

 

V Praze 6. 11. 2017

prof. RNDr. Olga Štìpánková, CSc. - pøedsedkynì ÈSKI
Ing. Stanislava Šimberová, CSc. - pøedsedkynì Vìdecké rady ÈSKI
doc. MUDr. Jiøí Kofránek, CSc. - ved.odb.skupiny ÈSKI pro lékaøsko-biologickou kybernetiku
doc. Ing. Karel Richta, CSc. - ved.odb.skupiny ÈSKI Informatika a spoleènost

 

ÈSKI je èlenem DigiKoalice

Od ledna 2017 je ÈSKI èlenem národního uskupení 8019377836. DigiKoalice je otevøené uskupení zástupcù státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdìlávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zøizovatele škol a školských zaøízení a dalších subjektù, které chtìjí pøispìt ke zvýšení digitální gramotnosti obèanù ÈR, ke zvýšení jejich šance uspìt na trhu práce a docílit tak v dùsledku vìtší konkurenceschopnosti èeské ekonomiky. DigiKoalice je èlenem mezinárodní platformy Digital Skills and Jobs Coalition.

ÈSKI se zavázala podporovat myšlenky Memoranda DigiKoalice.

 

Èeská spoleènost pro kybernetiku a informatiku (ÈSKI) je dobrovolná, výbìrová organizace vìdeckých, vìdecko-pedagogických a odborných pracovníkù i studentù z oblasti kybernetiky, informatiky a pøíbuzných oborù. Jejím posláním je podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovnì v tìchto oborech v Èeské republice a na koncepèní a pedagogické èinnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledkù vìdeckovýzkumné èinnosti, viz stanovy ÈSKI.

Èeská spoleènost pro kybernetiku a informatiku (ÈSKI) je pøímou pokraèovatelkou Èeskoslovenské kybernetické spoleènosti založené v roce 1966. K cílùm ÈSKI patøí podpora a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a pøíbuzných oborù; zvyšování znalostí svých èlenù, zajišování služeb èlenùm a organizování odborného života. Poèátky kybernetiky v tehdejším Èeskoslovensku popisuje èlánek Z. Wünsche.

ÈSKI vyvíjí svou èinnost prostøednictvím svých èlenù, kteøí mohou pracovat v odborných skupinách spoleènosti. Èlenství umožòuje bezprostøední kontakt s domácím i zahranièním dìním v tak dynamicky se rozvíjejících oborech jako jsou kybernetika a informatika. Tyto obory nabývají v moderním svìtì stále vìtšího významu napø. v telekomunikaèních a poèítaèových sítích, robotice, umìlé inteligenci, poèítaèové grafice, neuronových sítích atd. ÈSKI nabízí svým èlenùm vedle úèasti na odborném životì ještì další služby a výhody, které jsou podrobnìji popsány v sekci o èlenství.

ÈSKI získala v roce 1999 licenci k šíøení mezinárodního konceptu ECDL (European Computer Driving Licence) a od té doby ruèí za kvalitu ECDL testování v ÈR, vydává ECDL Certifikáty a prostøednictvím kanceláøe ECDL-CZ udìluje licenèní práva k provádìní ECDL testù testovacím støediskùm, více podrobností na www.ecdl.cz. Provoz ECDL v ÈR probíhá v souladu s požadavky stanovenými mezinárodním øídícím orgánem, kterým je ECDL Foundation (2402701874).

adresa sekretariátu:   další kontakty:  
ÈSKI
Pod Vodárenskou vìží 2
182 07 Praha 8 - Libeò
 

telefon: 266 053 901
fax: 286 585 789
, www: www.cski.cz