AKTUALNO¦ÆI

Rycza³t od przychodów

Limity do rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych wyra¿one w euro przelicza siê na walutê polsk± wed³ug ¶redniego kursu euro og³aszanego przez NBP, obowi±zuj±cego w dniu 1 pa¼dziernika roku poprzedzaj±cego rok podatkowy.

...czytaj dalej


Status ma³ego podatnika

Ma³ym podatnikiem w ¶wietle art. 5a pkt 20 updof i art. 4a pkt 10 updop jest podatnik, u którego warto¶æ przychodu ze sprzeda¿y wraz z kwot± nale¿nego podatku od towarów i us³ug) nie przekroczy³a w poprzednim roku podatkowym wyra¿onej w z³otych kwoty odpowiadaj±cej równowarto¶ci 1.200.000 euro.

...czytaj dalej


Limit jednorazowej amortyzacji

Z tzw. jednorazowej amortyzacji mog± korzystaæ podatnicy rozpoczynaj±cy prowadzenie dzia³alno¶ci gospodarczej oraz mali podatnicy.Nowelizacj± ustaw o podatku dochodowym, która wesz³a w ¿ycie 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 5870) ustawodawca m.in. podwy¿szy³ zapisany w nich limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

(219) 369-7476

PROFIL BIURA

Biuro rachunkowe CERTE fukncjonuje na polskim rynku od ponad 6 lat na podstawie licencji nr 12160/2005 wydanej przez Ministra Finansów. Zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami jeste¶my ubezpieczeni w PZU SA od odpowiedzialno¶ci cywilnej dla podmiotów prowadz±cych us³ugowo ksiêgi rachunkowe.

Ksiêgowo¶æ stanowi nieodzowny element funkcjonowania ka¿dego przedsiêbiorstwa. Trudno wyobraziæ sobie sukces firmy, której dzia³ finansowy nie spe³nia najwy¿szych norm, a pracownicy nie stanowi± wysoko wykwalifikowanego zespo³u.

Korzystaj±c z naszych us³ug Klienci uzyskuj± gwarancjê rzetelno¶ci i wysokiej jako¶ci wykonania. Przedmiotem ¶wiadczonych przez nas us³ug jest m.in. kompleksowa obs³uga rachunkowo-ksiêgowa, a w tym:

  • Rachunkowo¶æ spó³ek
  • Ksiêgowo¶æ ma³ego przedsiêbiorcy
  • Kadry i P³ace
  • ZUS

Wiêcej informacji uzyskacie Pañstwo w naszym biurze, kontaktuj±c siê z nami telefonicznie lub kieruj±c do nas pytanie korzystaj±c z formularza.

Zapraszamy do wspó³pracy.


Certe © 2011 | Wszelkie prawa zastrze¿one
Realizacja:Pro-Art

  Adres:
Certe - Biuro Rachunkowe
Karolina Sosiñska
ul. Sobieskiego 33
82-200 Malbork

  Telefon:
 (+48) 515-078-858

  E-mail:
 [email protected]