Elektroniczne killery - czyli czego choroby boj± siê najbardziej


40 lat badañ i poszukiwañ nie posz³o na marne a zdecydowa³ przypadek.
Dzisiaj na pytanie czego choroby boj± siê najbardziej zdecydowanie mo¿na powiedzieæ, ¿e pr±du!
1990r. Albert Einstein College of Medicine w Nowym Yorku og³osi³ ¶wiatu, ¿e pr±d o znikomym natê¿eniu (taki jak np. w Digital Clark's Zapper lub Digital Silver Pulser) niszczy wirusa HIV, Epsteina Bara (wywo³uje chroniczne zmêczenie), wirusa wywo³uj±cego zapalenie w±troby i wiele innych. Dzi¶ ta lista obejmuje ponad 500 szkodliwych mikroorganizmów! Ka¿dy z nich jest w stanie wywo³aæ powa¿n± dolegliwo¶æ. Na podstawie tych badañ powsta³y urz±dzenia, które w parę minut potrafi± zniszczyæ ca³e kolonie niechcianych intruzów.

Najnowsze urządzenia

Jeszcze kilkana¶cie lat temu by³y to wielkie laboratoryjne generatory teraz mamy do dyspozycji przeno¶ne aparaty takie jak Digital Clark's Zapper lub Digital Silver Pulser. Terapia pr±dami niskiej czêstotliwo¶ci robi tak± furorê na ¶wiecie ze wzglêdu na swoj± ogromn± skuteczno¶æ (97-99.8%) i absolutny brak skutków ubocznych.


DIGITAL CLARK's ZAPPER z 25 Programami który chcemy Pañstwu poleciæ jest na rynku absolutnie jedynym urz±dzeniem które gwarantuje, ¿e przeprowadzona terapia bêdzie tak skuteczna i bezpieczna jak w profesjonalnych laboratoriach. Dzieje siê tak dlatego, ¿e ³±czy on w sobie trzy osobne funkcje. Zawarto w nim wszystko co na temat zappingu do tej pory odkryto.
[ czytaj wiêcej » ]

nondistributive
5093699280

Digital Silver Pulser jest to drugie z urz±dzeñ, które jest uzupe³nieniem tej rewolucyjnej metody leczenia. Zapraszamy Pañstwa do zapoznania siê z now± rewolucyjn± i prze³omow± metod± leczenia wszelkich schorzeñ ( nawet tych, które wspó³czesna medycyna uzna³a za nieuleczalne). Uratowa³a ona ¿ycie i zdrowie tysiêcy pacjentów, dla których medycyna akademicka nie mia³a ¿adnych propozycji. Lata badañ i testów w szpitalach i laboratoriach na ¶wiecie dowiod³y ponad wszelk± w±tpliwo¶æ niewiarygodn± wrêcz skuteczno¶æ tej metody (97-99.8%) w leczeniu nawet najciê¿szych i beznadziejnych przypadków chorobowych. [ czytaj wiêcej » ]

Kup teraz - Digital Silver PulserCena: 1565 PLN
orgiaCzy znasz ju¿ najnowsze wyniki badañ naukowców?

Wiêkszo¶æ chorób ma swoje pod³o¿e w mikroorganizmach ¿yj±cych w naszym wnêtrzu! Tak brzmi najnowsza teza instytutów naukowych i niezale¿nych mikrobiologów. Swoimi badaniami, które trwa³y ponad 40 lat dowiedli, ¿e w wiêkszo¶ci przypadków schorzenie rozwija siê z powodu rozrastaj±cej siê koloni wirusów, bakterii, grzybów, ple¶ni lub paso¿ytów. Wszystkie te mikroorganizmy wytwarzaj± ogromn± ilo¶æ toksyn, podtruwaj±c nas regularnie wywo³uj±c choroby , z³e samopoczucie czy choæby przyspieszaj± proces starzenia siê. Okaza³o siê równie¿, ¿e w ostatnim dziesiêcioleciu poziom paso¿ytów w naszym organizmie gwa³townie siê zwiêksza, a to za spraw± sprzyjaj±cych warunków w których mog± siê rozmna¿aæ. G³ównymi czynnikami jest tu stres i konserwanty. Te drugie s± wrêcz przysmakiem dla wielu szkodliwych mikrobów.Jeżeli poważnie myślimy o swoim zdrowiu i dobrym samopoczuciu, pozbycie się pasożytów z organizmu staje się oczywiste.


Piszą o nas

Artyku³ z "Wró¿ki" listopad 2006

Wró¿ka ... a najbardziej prestiżowe uniwersytety, w tym uniwersytet Einsteina w Nowym Yorku, potwierdziły w 1990 roku oficjalnie rewolucyjność tej metody... (Digital Clark's Zapper i Digital Silver Pulser) jest już dostępny w Polsce. To tak jakby udostępnić rolls-royce'a w cenie malucha. [ więcej ]


8126726766

Uzdrawiacz ... wysoki procent (97-99.8) wyleczalno¶ci z ró¿nych dolegliwo¶ci. Bez wzglêdu na to, czy by³o to proste schorzenie, czy ostatnie stadium nowotworu z³o¶liwego z przerzutami, AIDS lub stwardznienie rozsiane, procent wyleczalno¶ci by³ niezmiennie tak samo wysoki, a wirusów czy bakterii wystêpuj±cych przy danym schorzeniu po skoñczonej kuracji nie odnajdywano w organizmie pacjenta!!! [ więcej ]


Artyku³ z "Czwartego Wymiaru" pa¼dziernik 2006

Czwarty wymiar ... Digital Clark's Zapper i Digital Silver Pulser s± absolutnie jedynymi urz±dzeniami na rynku, które gwarantuj±, ¿e przeprowadzona terapia bêdzie tak skuteczna jak w profesjonalnych labolatoriach... [ więcej ]


Artyku³ w "Nieznanym ¶wiecie"

Nieznany ¶wiat ... Zapperoterapiê i elektryfikacjê krwi wypróbowa³y ju¿ na ¶wiecie dziesi±tki tysiêcy ludzi, w³±cznie z cierpi±cymi na tzw. schorzenia niuleczalne, takie jak: choroby serca, p³uc, stawów, zatok, skóry, astma, cukrzyca, ³uszczyca, nowotwory, guzy, cysty, kandydoza, grypa, bóle lêdzwiowe, dolegliwo¶ci prostaty, depresja i chroniczne zmêczenie, bóle miê¶niowe i g³owy, migreny, alergie, przeziêbienia , bezsenno¶æ itp.
[201-325-8684]


"Goniec Polski" (gazeta wydawana w Anglii)

Goniec Polski ... Urz±dzenia o których mowa to: Digital Silver Pulser dr Boba Becka i Digital Clark's Zapper dr.Huldy Clark. Zasadnicza ró¿nica miêdzy tymi urz±dzeniami polega na tym, ¿e Digital Clark's Zapper usuwa paso¿yty i drobnoustroje ¿yj±ce w naszych narz±dach, a Digital Silver Pulser idealnie usuwa je z naszej krwi i limfy. Oba te urz±dzenia doskonale siê uzupe³niaj± i razem tworz± naprawdê kompletn± i niezwykle efektywn± kuracjê oczyszczaj±c±. [(562) 357-7558]

actor-manager

Czwarty wymiar ... My 7-year-old son suffered from allergies. After playing with a dog or a cat the nightmare started - rash, sneezing and watering eyes. Fortunately, it is over now. Having applied the therapy - Digital Clark's Zapper Programme 12 and drinking colloidal silver everything has subsided. Finally my son's dream will come true - he will be able to have a dog. I have been using the therapy, too and I have got rid of the headaches which I had for many years. . [ więcej ]

Artyku³ z "Prediction" kwiecień 2008

Czwarty wymiar ... You will ask if the purification process of our organism is essential to everybody. I mean an average person who feels fairly well and only occasionally takes some vitamins. The answer is "yes"! Firstly, IT IS BETTER TO PREVENT THAN CURE! .....[ więcej ]
Opinie klientów

"Od 5 lat cierpia³am na depresjê i nerwicê natrêctw. Leczy³am siê farmakologicznie, ale nie przynios³o to oczekiwanych skutków, wiêc rozpoczê³am leczenie szpitalne. Po miesi±cu pobytu w szpitalu moja córka przynios³a mi Digital Clark's Zapiera. Zrobi³am program na depresjê. Poprawa by³a tak ogromna, ¿e wypisa³am siê ze szpitala nastêpnego dnia. Zachêcona dobrym samopoczuciem zrobi³am pe³n± kuracjê D.C. Zapperem i Digital Silver Pulsarem. To by³o dok³adnie rok temu. Do dzisiaj czujê siê fantastycznie, a dodatkowo ust±pi³y mi dolegliwo¶ci stawów (15 letnie). Dziêkujê z ca³ego serca. Ja i moje wnuki, które odzyska³y babciê."

Alicja Matera - Koszalin"Przegl±daj±c Internet znalaz³em wasz± ofertê. Poleci³em Wasze urz±dzenia przyjacielowi, którego 7 letni synek cierpia³ na ciê¿k± alergiê na chyba wszystko co unosi siê w powietrzu (od urodzenia). Kiedy po 4 tygodniach dosta³em od syna mojego przyjaciela koniak wraz z podziêkowaniami za to, ¿e go wyleczy³em natychmiast zamówi³em urz±dzenia dla siebie. Cierpia³em na zespó³ dra¿liwego jelita (to bardzo uci±¿liwe schorzenie). Przy pomocy generatora D.C. Zapper usun±³em wszystkie mo¿liwe przyczyny, pi³em srebro koloidalne, stosowa³em Silvera. Po 2 tygodniach zacz±³em odczuwaæ poprawê. Po 4 spróbowa³em zje¶æ produkty, które zwykle przysparza³y mi problemu. O dziwo, czu³em siê nadal dobrze. Nie jestem ju¿ na diecie, pozwalam sobie nawet na piwo. Stosuje profilaktycznie Zapping, bo chcê, ¿eby tak zosta³o."

Kazimierz Wojcieszkiewicz - Nowy S±cz"Mam 19 lat. Tego lata po raz pierwszy od 4 lat mog³em za³o¿yæ podkoszulek z krótkim rêkawkiem. Do tej pory skrzêtnie zakrywa³em swoje rêce i nogi, które szpeci³a ³uszczyca i strupy grubo¶ci prawie 1 cm. Kuracjê urz±dzeniami zakoñczy³em 2 miesi±ce temu. Wszystkie strupy odlecia³y, skóra jest g³adka. Jedyne co pozosta³o, to niewielkie ró¿nice w kolorystyce skóry w niegdy¶ chorobowych miejscach. Wierzê, ¿e i to z czasem zniknie."

Karol Ostaszewski - Lublin"Od najm³odszych lat brak odporno¶ci, ka¿dego roku grypa, zapalenie oskrzeli i p³uc. 28.07.06 r. zrobi³am badanie - wyszed³ paciorkowiec w gardle. Biegunka dzieñ i noc. Ataki suchego kaszlu - "¿ywy ogieñ". Spadek wagi do 31kg. By³am bez si³. Natychmiast do szpitala, bo choroba (gru¼lica - rozpoznanie 25.10.06) zagra¿a³a mojemu ¿yciu.(...) Zanim dotar³y do mnie aparaty (Digital Clark's Zapper i Digital Silver Pulser) - to spa³am na siedz±co - ba³am siê, ¿e woda z op³ucnej mo¿e mnie udusiæ. Dr. Moskwa powiedzia³a, ¿e choroba prawdopodobnie zaatakowa³a najpierw jelita i krew a nastêpnie p³uca.
Leczenie
Digital Clark's Zapper - generator, programy
Digital Silver Pulser - oczyszczanie krwi,
Srebro koloidalne

16.02.07 - odczyt têczówki oka
20.02.07 - RTG klatki piersiowej
21.02.07 - OXY-TEST 2000M
Gru¼lica ust±pi³a. Chodzê po mieszkaniu i oddycham normalnie.
Serdecznie pozdrawiam."

Halina Bartnicka - Koszalin"Zrobi³am badanie i okaza³o siê, ¿e w piersiach mam w³ókniaki i ropniaki... A zatem postanowi³am kupiæ urz±dzenia i spróbowaæ oczy¶ciæ organizm. Po dwóch miesi±cach zrobi³am podstawowe badania krwi, by³y idealne. Zrobi³am te¿ badania cytologiczne i okaza³o siê, ¿e mam wynik PAP I, jakiego nigdy nie mia³am. Trochê pó¼niej zrobi³am mammografiê piersi i okaza³o siê, ¿e wszystko zniknê³o. Nadmieniam, ¿e przeziêbienia te¿ leczê D.C. Zapperem i Digital Silver Pulsarem. Polecam gor±co innym stosowanie urz±dzeñ i zapewniam, ¿e skutkuj±."

Helena Nowakowska - D±browa Górnicza"Bardzo Wam dziêkujê za te aparaty. S± bardzo przydatne, no i skuteczne."

Henryk Jasiñski - Rzeszów"Urz±dzenia posiadam od lipca 2006 r. Po kuracji zbada³em krew i mocz. Wyniki by³y dobre. Co do srebra koloidalnego to s± efekty. Da³em kilku znajomym srebro na próbê i s± zachwyceni. Zniknê³a grzybica, usta³y bóle krzy¿a, zagoi³y siê ropiej±ce rany, nawet zaczerwienienia zniknê³y."

Augustyn Marian - Mszanka
Pasożytnicze przyczyny powstawania schorzeń

Strona_glowna Dr.Hulda Clark w swojej książce "Kuracja życia" przytacza wiele opisów badań które przeprowadziła z pacjentami i efektów zdrowotnych po usunięciu pasożytów. W ślad za nią podążyło wielu naukowców. Dzisiaj już nikogo nie dziwi fakt, że za większością chorób stoją pasożyty a jednak wiedza na ten temat nadal jest znikoma. Większość ludzi słyszała np.o helicobacter która wywołuje wrzody żołądka ale znaczna miejszość wie o tym, że bakteria mycobacterium tuberculosis wywołuje gruźlicę.Warto więc przeczytać książkę.

- POLECAMY -

Wszystki patogeny opisane poniżej i te opisane w ksiażce możesz usunać urzadzeniami Digital Clark's Zapper i Digital Silver Pulser.

ALERGIA

- u wszystkich alergików wykryto powa¿n± inwazjê owczej motylicy w±trobowej ¿yj±cej w drogach ¿ó³ciowych. By skutecznie i na trwa³e pozbyæ siê alergii konieczne jest oczyszczenie w±troby i nerek z kamieni, unikanie ple¶ni oraz salmonelli. £agodniejsze odmiany alergii zwykle powodowane s± przez ludzka motylicê w±trobow± (clonorchis). [ czytaj wiêcej ] .

ALZHEIMER

- chorobê Alzheimera wywo³uj± pospolite przywry pochodz±ce z niedogotowanego miêsa i od naszych ukochanych zwierz±t. Rozwijaj± siê one w mózgu. Zagnie¿d¿aj± siê tam równie¿ takie bakterie jak shigella. Odnajdywany jest równie¿ sporysz, który ma silne dzia³anie psychogenne.

AMEBA

- jest wiele gatunków ameb mog±cych egzystowaæ w ludzkim organizmie, endoamoeba gingivalis, endolimax nana, entamoeba i wiele innych. Wszystkie mo¿na zlikwidowaæ przy pomocy generatora czêstotliwo¶ci.

ANEMIA

- g³ównym powodem anemii jest robaczyca (patrz robaczyca).

ASTMA

- w 100% przypadków astmy obserwowana jest infekcja larwami glisty ludzkiej usytuowanej w p³ucach., Towarzyszy im bacteroides fragilis oraz wirus coxackie. Innymi paso¿ytami które wystêpuj± w p³ucach jest Neagleria, endolimax, wystêpuj± w p³ucach oraz przywra jelitowa, chilomastix, capitularia i wiele innych.

BEZSENNO¦Æ

- zawsze ³±czy siê z powa¿na inwazj± paso¿ytów, bakterii. Jest spowodowana przez produkty ich metabolizmu - g³ównie amoniak (skumulowany w mózgu). Aby wróci³ zdrowy sen nale¿y usun±æ robaczycê.

BIEGUNKA

- jest sygna³em powa¿nej inwazji w jelitach, mog± je powodowaæ pa³eczki okrê¿nicy, salmonella, shigella, motylica w±trobowa, przywra trzustkowa, ameby, grzyby, glisty, owsiki, przywry jelitowe, chilomastix, capilaria i wiele innych.

BRODAWKI

- powoduj± je bakterie które rozwijaj± siê w towarzystwie paso¿ytów takich jak owsiki, tasiemce, glisty lub przywry.

CHOROBY KOBIECE

- dolegliwo¶ci narz±dów p³ciowych s± powodowane przez bakterie wirusy i paso¿yty uk³adu moczowo p³ciowego takie jak: dwoinka rze¿±czki (neisseria gonovrhea) wirus opryszczki (herpes simplex) gardenella vaginalis, candida albicans, proteus vulgaris, trichomonas vaginalis (rzêsistek pochwowy), chlamydia i wiele innych.

CHOROBY SERCA, WIREÑCÓWKA

- najbardziej popularnym sprawca dolegliwo¶ci serca jest paso¿yt ¿yj±cy w psim sercu dirofilaria i loa loa oraz wirus cytomegalii.

CHOROBY WENERYCZNE

- jest wielu sprawców tych schorzeñ, miedzy innymi rzêsistek, campylobacter, chlemydia, gardenella, campylobacter, candida albiacans, herpes simplex 2, neisseria gonovrhea, tremponema palilidum i wiele innych.

CHRONICZNE ZMÊCZENIE

- wywo³uje je wirus EBV jednak¿e zawsze idzie on w parze z du¿ymi paso¿ytami takimi jak przywry. Chroniczne zmêczenie mo¿e równie¿ wywo³ywaæ dro¿d¿ak candida.

CUKRZYCA

- w trzustce wszystkich osób cierpi±cych na cukrzycê znale¼æ mo¿na przywry z rodzaju eurytrema pancrealicum.

CYSTA

- mog± ja wywo³ywaæ du¿e paso¿yty np. Przywry, bakterie z rodzaju gadnerella, rze¿±czka, syfilis. Cystê jajnika mo¿e wywo³ywaæ wiele rodzajów zanieczyszczeñ je¶li usuniemy paso¿yty i przestaniemy dostarczaæ organizmowi zanieczyszczeñ cysta siê wch³onie.

DEPRESJA, DEPRESJA MANIAKALNA

- przyczyna depresji tkwi w infekcji mózgu ma³ymi robakami ob³ymi (obleñcami). Nie mo¿e on wówczas wytwarzaæ wystarczaj±cej ilo¶ci neurotransmiterów, b±d¼ zachowaæ miêdzy nimi równowagi. Glista kocia i psia (Ascaris), w³osieñ krêty (Trichinella) i wêgorki (Strongyloides). Przypadkom depresji zawsze towarzysz± bakterie z rodziny Schigella.

ENDOMETRIOZA GRUCZOLISTO¦Æ

- powodem s± przywry jelitowe lub owcza motylica w±trobowa gnie¿d¿±ce siê w macicy. Gdy te przetr± szlak do macicy za nimi pod±¿a wiele innych paso¿ytów: glista ludzka, motylica w±trobowa, Eurytrema. Tam gdzie s± du¿e paso¿yty wkrótce pojawiaj± siê mniejsze. Wszystkie wprowadzaj± bakterie i wirusy. Gruczolisto¶ci zawsze towarzyszy Gardenella.

GRONKOWIEC

- Staphylococcus, paciorkowiec Streptococcus. Powoduj± wiele dolegliwo¶ci: infekcje w jamie ustnej, bóle miê¶ni, stawów, infekcje gard³a, uszu, p³uc, wrzody, choroby serca, sztywno¶æ kolan i choroby skóry i wiele innych dolegliwo¶ci.

GRU¬LICA

- powoduje j± pr±tek gru¼licy mycobacterium tuberculosis.

GRYPA

- wirusem wywo³uj±cym grypê jest infuenza. Wiele przypadków tzw "grypy" powoduj± bakterie z rodziny salmonella i shigella.

GRZYBICA, DRO¯D¯YCA

- najczê¶ciej spotykany u cz³owieka jest bielnik bia³y (Candida albicans). Ka¿dy z nas ma ich trochê w uk³adzie pokarmowym, ale kiedy ich rozwój wymyka siê spod kontroli mamy do czynienia z zaka¿eniem dro¿d¿akowym. Powoduje ono wiele ró¿nych dolegliwo¶ci patrz program 7. Innym grzybem rozwijaj±cym siê na skórze jest Tinea, wywo³uje grzybicê, np. ¶wi±d krocza.
[ czytaj wiêcej ]

CANDIDA, KANDYDOZA

- najczê¶ciej spotykany u cz³owieka jest bielnik bia³y (Candida albicans). Ka¿dy z nas ma ich trochê w uk³adzie pokarmowym, ale kiedy ich rozwój wymyka siê spod kontroli mamy do czynienia z zaka¿eniem dro¿d¿akowym. Powoduje ono wiele ró¿nych dolegliwo¶ci patrz program 7. Innym grzybem rozwijaj±cym siê na skórze jest Tinea, wywo³uje grzybicê, np. ¶wi±d krocza.
[ czytaj wiêcej ]

HIV, AIDS

- bez infekcji przywrami jelitowymi nie mo¿esz zaraziæ siê wirusem HIV, zawsze wystêpuj± razem. Pomocna w rozwoju infekcji jest ple¶ñ oraz mikotoksyna zearalenon. Po zlikwidowaniu wszystkich stadiów rozwoju paso¿ytów wirus HIV znika w ci±gu 2 godzin. Wyleczenie AIDS zale¿y od usuniêcia benzenu z ustroju i powstrzymania jego dalszego wch³aniania.

LAMBLIA

- Giardia mo¿na ja ³atwo usun±æ (3 minuty) przy pomocy generatora czêstotliwo¶ci.

£USZCZYCA EGZEMA

- przyczyn± tej dolegliwo¶ci s± nicienie z rodziny Ascaridadae. Wytwarzane przez nie substancje chemiczne s± wysoce uczulaj±ce i mog± wp³ywaæ na stan skóry. Poniewa¿ zwierzêta zaka¿aj± siê nimi bez przerwy w rodzinach gdzie zwierzêta trzymane s± w domu choroba ta przybiera postaæ chroniczn±.

MIʦNIAKI

- powoduj± je przywry, które zak³adaj± swoje kolonie w macicy, oraz motylica w±trobowa i gardenella.

MIGRENA, BÓLE G£OWY

- najczêstszymi przyczynami s± nicenie z rodziny strogyloididae, salmonella, shigella, E. Coli, gronkowce i paciorkowce.

MOCZENIE NOCNE, NIETRZYMANIE MOCZU

- problem szybko rozwi±zuje likwidacja bakterii os³abiaj±cych wiêzad³a oraz likwidacja schistomy, glisty i innych paso¿ytów przenosz±cych bakterie.

NADCI¦NIENIE

- je¶li przyczyn± jest schorzenie serca to powoduj± je te same paso¿yty, które wywo³uj± schorzenia serca (patrz choroby serca).

NAD¯ERKA

- szyjki macicy najczê¶ciej powodowana jest urazem mechanicznym, kontaktem ze ¶rodkami chemicznymi lub procesem chorobotwórczym np. Dro¿d¿yc±. Czêsto jest tez zej¶ciem innego wykwitu: pêcherzyka, pêcherza lub krosty, którymi mo¿e byæ spowodowany bakteriami lub wirusami przenoszonymi drog± p³ciow± (patrz choroby kobiece).

OPRYSZCZKA

- do rodziny wirusów wywo³uj±cych opryszczkê nale¿± wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex, HSV) 1 i 2, (Epsteina-Barra EBV), pó³pa¶ca i ospy wietrznej (Varicella zoster), (Cytomegalovirus CMV).

OS£ABIENIE ODPORNO¦CI

- przyczyn jest wiele, jedn± z nich jest dro¿d¿ak candida i wszelkiego rodzaju paso¿yty które s± nosicielami bakterii i wirusów.

OWSIKI

- Owsica (enterobiasis, oxyuriasis) czyli zaka¿enie paso¿ytem jelitowym o nazwie Enterobius.

PADACZKA EPILEPSJA

- przyczyn± zawsze s± ma³e larwy glisty ludzkiej (Ascaris) usadowione w mózgu. Razem z nim przenosz± siê Bacteroides fragilis, które z kolei s± wystarczaj±co du¿e by pomie¶ciæ tysi±ce wirusów. Dwa znane wirusy wystêpuj±ce z glist± to coxackie B1 i coxsackie B4. Sporysz, grzyb jest zawsze spotykany w przypadku ataków padaczki.

PLE¦NIAWKI

- powoduje je candida albicans.

PÓ£PASIEC

- (Herpes Zoster) wspólna przyczyn± ospy wietrznej i pó³pa¶ca (Herpes Zoster) jest wirus (Varicella zoster), ale jest jeszcze jeden sprawca, który powoduje namna¿anie tego wirusa, to glista (Ascaris).

PROSTATA

- sprawcami wszelkich schorzeñ prostaty s± glisty ludzkie oraz motylica w±trobowa, oraz wystêpuj±ce wraz z nimi bakterie i wirusy rezyduj±ce w gruczole krokowym.

PRZEKWITANIE, KLIMAKTERIUM, MENOPAUZA

- objawy menopauzy nie s± naturalnym stanem, powoduj± je z pewno¶ci± zaburzenia hormonalne i one w³a¶nie nie s± normalne. Powoduj± je drobnoustroje, np. proteus, salmonella, neisseria, treponema, chlamydia, gardenella, campylobacter itd.

RAK, NOWOTWÓR, GUZ

- s± chorobami wyleczalnymi poniewa¿ wywo³uj± je paso¿yty. Zlikwiduj je a powstrzymasz ich rozwój. Winowajc± jest ludzka przywra jelitowa (Fasciolopsis buskii) [ czytaj wiêcej ]

REUMATYZM, ARTRETYZM, GO¦CIEC

- w zapaleniu ko¶ci i stawów zawsze mamy do czynienia z bakteriami, które pozostaj± w z³ogach i atakuj± stawy. W przypadku zapalenia reumatoidalnego bakterie pochodz± od paso¿ytów, których zarodki rezyduj± w tych stawach. S± to ma³e obleñce glisty têgoryjce, wêgorki i w³osienie.

ROBACZYCA

- choroba wywo³ywana przez paso¿yty zwierzêce ¿yjace w jelitach takie jak tasiemce, glisty, têgoryjce, w³osog³ówki, owsiki, w³o¶nie, pierwotniaki.

STAN ZAPALNY

- jest powodowany przez szereg ró¿nych paso¿ytów i towarzysz±cych im bakterii, które s± odpowiedzialne za stany bólowe.

STWARDNIENIE ROZSIANE STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE

- choroby te powoduj± przywry które docieraj± do mózgu lub rdzenia krêgowego i tam siê rozmna¿aj±. Kolejnymi sprawcami s± Shigella i Nocardia, Clostridium tetani (laseczka tê¿ca), gronkowce i paciorkowce.

SZUM W USZACH, BÓLE USZU

- powoduj± je bakterie streptococus pneumoniaae oraz inne gronkowce i paciorkowce. Aby na sta³e pozbyæ siê tych dolegliwo¶ci nale¿y wykluczyæ aspirynê i inne salicylany, które s± po¿ywk± dla tych bakterii.

¦WIERZB

- wywo³uj± go ¶wierzbowce sarcoptes. Jest on nosicielem adenowirusa przeziêbienia.

TR¡DZIK

- wywo³uj± go wêgorki, nicienie i glisty oraz bakterie od¿ywiaj±ce siê produktami gruczo³ów ³ojowych. Innym sprawc± jest w³osieñ trichinella. By pozbyæ siê tr±dziku na stale nale¿y oczy¶ciæ z patogenów narz±dy i krew (by nie dochodzi³o do infekcji).

ZESPÓ£ CANDIDA

- Zespó³ Candida wywo³ywany jest nadmiarem grzybów typu candida - patrz opis. w dziale "warto wiedzieæ" - candida plaga XXI wieku.


(Wiêcej w ksi±¿ce "Kuracja ¿ycia" dr Hulda Clark. Do kupienia w naszym sklepie tutaj)
WYKONAJ BEZPŁATNY

Test na candide
Jak± korzy¶æ niesie ze sob± medycyna XXI wieku?

Odpowied¼ jest bardzo prosta. Korzy¶æ jest ogromna tym bardziej, ¿e dotyczy praktycznie wszystkich. Chyba nie ma w dzisiejszych czasach osoby "super zdrowej", której oczyszczanie organizmu nie przynios³oby wymiernych efektów. Dzisiejsze terapie jeszcze nie dawno poza naszym zasiêgiem, staj± siê coraz bardziej popularne i dostêpne. Jako centrum medycyny alternatywnej sami interesujemy siê najskuteczniejszymi terapiami ¶ledz±c na bie¿±co najnowsze odkrycia. Tak w³a¶nie trafili¶my na "zapperoterapiê" i "elektryfikacjê krwi".Bardzo szybko zorientowaliśmy się, że są to najbardziej efektywne terapie a przede wszystkim bezpieczne i tanie. Naszym celem stało się udostępnienie profesjonalnych urządzeń do w/w terapii aby każdy kto chce się poczuć lepiej miał taką możliwość.

Twoja opinia - na wagę złota

Przez te wszystkie lata sprzedarzy urządzeń i pracy z pacjentami uzbieraliśmy mnóstwo autentycznych opini klientów. Publikowanie ich na stonie internetowej mija się z celem, bo jest ich po prostu za dużo. Postanowiliśmy opublikować najciekawsze z nich w książce na temat "elektryfikacji" i "zapperoterapi" która ukaże się jeszcze w tym roku. Jeżeli nasze urządzenia pomogły Ci w jakikolwiek sposób prześlij nam swoją opinię, a my umieścimy ją w książce. Możesz opinię przesłać na maila lub listownie dopisując czy wyrażasz zgodę na publikację twojego nazwiska czy chcesz by zostało zmienione . Będziemy bardzo wdzięczni. Może właśnie Twój konkretny przypadek zainspiruje innych. Jeżeli chcesz pomóc prześlij swoją opinię na maila: [email protected] (w temacie napisz: OPINIA )lub wyślij ją na nasz adres.

Weryfikacja zgodności z dyrektywami UE

Strona_glowna Urządzenia posiadają certyfikaty CE i certyfikat weryfikacji zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej, oraz zostały przebadane przez Instytut Techniki i Aparatury Medycznej "ITAM" i Laboratorium Badawczo Wzorcujące "EMAG". Ponadto urządzenia Digital Clark's Zapper i Digital Silver Pulser są zgodne z normami

PN-EN 61000-4-2:1999+A2:2003, PN-EN 61000-4-3:2006(U), PN-EN 55011:2001+A2:2004

(szczegóły w zakładce CERTYFIKATY).Urządzenia są oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady i podlegają utylizacji według wymogów Unii Europejskiej.

Digital Clark's Zapper i Digital Silver Pulser są w 100% zgodne z protokołem dr.Huldy Clark oraz dr.Boba Becka

 

  100% zgodnosci   100% zgodnosci  

 

Osób on-line: 7

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji us³ug i zgodnie z (314) 294-7382. Mo¿esz okreœliæ warunki przechowywania lub dostêpu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj ✓