(619) 502-9252

7246839484

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 13:44

(708) 654-7748

วันที่ : 16 ก.ค. 2561 11:09

(812) 239-7905

วันที่ : 16 ก.ค. 2561 10:53

(510) 899-0301

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 14:15

912-999-3326

วันที่ : 18 เม.ย. 2561 14:22

805-203-3385

สำนักฝึกอบรมดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากร อปท. และ (อส.ทช.) ประจำปีงบประมาณ 2562  

วันที่ : 09 พ.ย. 2561 14:06

9089634724

สำนักฝึกอบรมดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แนวคิด "สร้างเครือข่ายความปลอดภัยอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 1 /2561 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เอกสารแนบโครงการ

วันที่ : 14 ส.ค. 2561 11:32

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ 31/2561 เรื่อง"การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 22 มี.ค. 2561 15:47

5013039858

ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ 30/2561 เรื่อง"การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ : 22 มี.ค. 2561 15:39

2187498622

ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน รุ่นที่ 11/2561 เรื่อง"การซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง คอนกรีต และสะพาน" ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ : 16 ก.พ. 2561 15:24

home