|    ul. Tkacka 59, 70-556 Szczecin    |
(949) 409-1289

  Nasze serwisy:
  www.szczecin-info.de
  www.stettin-info.de
  go2.stettin-info.de
  www.szczecin.dk
  www.stettin.dk
334-682-7251
  www.dentour.dk
un-co-ordinated
(250) 393-3285
  www.polska.dk
541-489-8069
  www.swinoujscie.dk
  www.gdynia.dk
hemophile

  Lubimy siê z:
  www.e-wesele.pl
  Fishingtackle.pl

  Ostatnie prace:
  regnbuen-rejser.com
5073434844

  Inne:
nasze logo firmowe zmajduje sie tutaj: [stettin-info.gif]
STETTIN-INFO jest biurem, w którym zajmujemy siê dostarczaniem wszelkiego rodzaju informacji i pomoc¹ zarówno grupom turystycznym ze wspó³pracuj¹cych z nami zagranicznych biur podró¿y, jak i turystom indywidualnym. Oferujemy:
 • rezerwowanie miejsc hotelowych,
 • organizowanie i planowanie wycieczek z przewodnikiem,
 • organizowanie ró¿nego rodzaju imprez grupowych ( np. wieczorów polskich z tradycyjnymi potrawami polskimi i muzyk¹ ludow¹ ).

  Wspó³pracujemy z ró¿nymi szczeciñskimi obiektami gastronomicznymi i rozrywkowymi oraz z firmami œwiadcz¹cymi rozmaite us³ugi. Zajmujemy siê równie¿ turystyk¹ medyczn¹ w zakresie stomatologii, okulistyki, optyki i chirurgii plastycznej.

  Prowadzimy te¿ dzia³alnoœæ reklamow¹.

    BEZP£ATNY PRZEWODNIK  

  Nasz informator to bezp³atny przewodnik po Szczecinie. Wydany na wysokiej jakoœci kolorowym papierze, opatrzony fotografiami przyci¹ga wzrok. Ma za zadanie zapoznaæ turystów zagranicznych z rozmaitymi atrakcjami i us³ugami, z których mog¹ skorzystaæ w Szczecinie i pomóc im w przyjemnym spêdzeniu czasu w naszym mieœcie. Przewodnik pomo¿e w znalezieniu hotelu i wybraniu miejsc, w których mog¹ mi³o spêdziæ czas i zrelaksowaæ siê – skieruje ich do restauracji, pubów, dyskotek. Wska¿e te¿ sklepy, w których warto zrobiæ zakupy. Umieszczona w przewodniku mapa z zaznaczonymi punktami u³atwi znalezienie poszukiwanego miejsca. Ostatni przewodnik, wydany w 5.000 egzemplarzach rozszed³ siê wœród duñskich turystów w ci¹gu miesi¹ca. Wielkoœæ nastêpnego nak³adu planujemy ju¿ na 50.000. Przewodnik jest dystrybuowany przede wszystkim w niemieckich i skandynawskich biurach podró¿y oraz w siedzibie naszego biura w Polsce.

    STRONY INTERNETOWE  

  W celu skutecznej promocji naszego miasta w Danii i w Niemczech stworzyliœmy równie¿ strony internetowe: dwie strony w jêzyku niemieckim ( www.stettin-info.de ; www.szczecin-info.de ) i jedn¹ - w jêzyku duñskim ( www.polkontakt.dk ); pracujemy te¿ nad stron¹ w jêzyku angielskim i w jêzyku szwedzkim. Nasze strony zajmuj¹ wysokie pozycje w najpopularniejszych wyszukiwarkach œwiatowych, np. w duñskiej wyszukiwarce: www.google.dk – nasza strona zajmuje pierwsz¹ pozycjê. Ka¿dego dnia, strony naszego autorstwa odwiedza od 200 do 400 osób. Umieszczenie swojej oferty na nich jest wiêc œwietn¹ reklam¹ i gwarantuje zwiêkszenie liczby klientów.


  Je¿eli nie maj¹ Pañstwo jeszcze swej strony internetowej, mo¿emy j¹ zaprojektowaæ i stworzyæ. Zajmujemy siê tak¿e t³umaczeniem istniej¹cych ju¿ polskich stron na jêzyk angielski i niemiecki, a tak¿e pozycjonowaniem stron w wyszukiwarkach internetowych.

  Oferujemy atrakcyjne warunki wspó³pracy i przystêpne ceny! Tel. 0048 91 4895578

  Dane Teleadresowe
  Stettin-Info
  Dora-Tour
  ul. Tkacka 59
  70-556 Szczecin
  tel/fax: 0048 91 4895578 (916) 380-4376

  Monika Kobelak - deutsch (w³aœciciel)
  0048 509 749 401 3037703582

  Dorota Ro¿ko - english (przedstawiciel handlowy)
  0048 512 080 807 (201) 682-2582

  Tomasz Bilicki - 7792483251


 • (318) 241-2448