englishEnglish
Sekce Metodiky
kvìten 2014
Na stránky DecisionLab byla pøidána sekce Metodiky a byly do ní umístìny výstupy projektù: 443-349-5040 a 980-495-5879.  
Databáze rizik stavebních projektù pøevedena pod Decision Lab
duben 2014
Databáze zamìøená na sbìr rizik v rámci stavebních projektù byla vytvoøená v rámci projektu Systémy øízení rizik pøi aplikaci platformy Building Information Modeling. Tato databáze je pøevedena pod správu aplikaèních výstupù Decision Lab a Decision Tools. Jako taková je k dispozici všem zájemcùm pro práce s riziky v rámci stavebních projektù viz voluntary conveyance.

 
Více informací: Ing. David Dudáš
Praktický projekt rozhodnutí investice: „Kanalizace a ÈOV Smidary“
øíjen 2013
Po oslovení a neformálním výbìrovém øízení byla Katedra ekonomiky a øízení vybrána pro vyhodnocení situace pøípravy investièního zámìru realizace kanalizace a ÈOV. Obsahem je zpøehlednìní rizik a možností jejich eliminace návrhem opatøení ke zlepšení finální fáze pøípravy realizace daného zámìru. Na základì takto pøipraveného podkladu (dle závìrù našeho expertního provìøení) byl na veøejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.9.2013 prodiskutován a následnì i schválen další postup.
 
Nositel úkolu a podrobnìjší informace: doc.Ing. Petr Šrytr, CSc. [email protected]
Soutìž studentských posterù 2012
listopad 2012
Výsledky soutìže studentských posterù pro DCL hodnotila komise ve složení:
   doc.Ing. V. Beran, DrSc.
   doc.Ing. P. Dlask, Ph.D.
   doc.Ing. D. Macek, Ph.D.
   doc.Ing. D. M욝anová, Ph.D.
Celkové vyhodnocení soutìže:
   1. Ing. P. Matìjka
   2. Ing. V. Snížek (poster 2)
   3. Ing. Omar Ruiz
Seznam soutìžících:
Ing. Arch. N. Anisimova, Ing. V. Snížek, Ing. P. Matìjka, Bc. D. Duáš, S. Pello, Ing. L. Nenadálová, Ing. M. Dostálová,, Ing. O. Ruiz, V. Makový
FACILITY MANAGEMENT 2012 - 10. jubilejní konference se zahranièní úèastí
øíjen 2012
Úèastnili se:
   doc.Ing. Václav Beran, DrSc.
   Ing. Jiøí Karásek, Ph.D.
   Ing. Omar Gonzalo Ruíz Santamaría
Více fotografií >>>
Soutìž: Poster s grafickou tématikou k technicko-ekonomickému rozhodování
èerven 2012
Soutìž vypsaná v rámci DCL
Podmínky: Poster prezentuje technicko-ekonomickou problematiku grafickými prostøedky (IT, vlastní imprese, ...)
Termín vypsání: 7.5.2012
Termín elektronického odevzdání: 31.7.2012
(770) 707-7720
Nová aplikace na práci s dynamickými harmonogramy - Dynamic Chart 1.0
kvìten 2012
Byla vytvoøena aplikace Dynamic Chart 1.0 za použití log-normálního rozdìlení, fungující na platformì VBA. Aplikace je urèena na vytváøení a práci s dynamickými harmonogramy jako podpora plánování a øízení stavebních projektù. 5412908699
Pøíprava log-normálního rozdìlení pro použití v rozhodování a plánování
kvìten 2012
V rámci Laboratoøe rozhodování byla vypracována funkèní a použitelná forma log-normálního rozdìlení pro použití v software pro podporu rozhodovacích procesù PREV. Ukázkou funkce a vlastností rozdìlení je pøiložená aplikace 5755471980. Význam promìnných je znázornìn na 7275153746
Hannoverské ozvìny 2012
kvìten 2012
V termínu 22.-28.4.2012 se konal Mezinárodní veletrh v Hannoveru. Jako každoroènì zde byl pøedstaven jeden z výstupù výzkumného úkolu - Management udržitelného rozvoje - odvalovací bezlopatková miniturbína vyvinutá Ing. M. Sedláèkem, CSc.
Celý èlánek >>>
Projekt Miniturbíny SETUR
bøezen 2012
V rámci èinnosti Decision Labu budu po celé republice probíhat pøednášky o možnosti využití malých vodních tokù jako mikrozdrojù elektrické energie.
Více informací >>>
Laboratoø se vybavuje technickým zaøízením
prosinec 2011
Specifikace zaøízení:
Polycom HDX 7000-1080
2 x projektor 1280x800, min. 3000 ANSI, s krátkou projekcí
2 x reproduktory se zesilovaèem (možnost pøipojení externího mikrofonu budoucnosti)
1 x stolní poèítaè s monitorem (pro prezentace a videokonference)
1 x pøípojné místo pro pøinesený notebook nebo jiné zaøízení s VGA výstupem